Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek érvényes 2019. november 1-től visszavonásig.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek(a továbbiakban: „ÁSZF”) a

Szolgáltató: Sinka Nóra EV.
Cím: 2660 Balassagyarmat, Madách liget 6/3. 3/9.
Nyilvántartási szám: 52359501
Adószám: 68862600-1-32
E-mail: info@noraalelkeksegitoje.hu

mint szolgáltatók (Szolgáltató́, a „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

 1. Általános Információk, Definíciók

1.1 A Szolgáltató máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatást biztosít személyesen vagy a www.noraalelkeksegitoje.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

1.2 A jelen ÁSZFa Szolgáltatóés Felhasználó között  Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Szerződésre (fogalommeghatározás lásd lent) nézve irányadók. A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Tájékoztató https://noraalelkeksegitoje.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ a Szolgáltatóra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A Szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azon egyedi feltételek is, melyeket a Szolgáltató az adott Szolgáltatás megrendeléskori sales oldalán az adott kampány keretén belül közzétesz (a továbbiakban: „Egyedi Feltételek”). Az ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató és az Egyedi Feltételek ellentmondása esetén az Egyedi Feltételek az irányadók. Az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat, illetve az Egyedi Feltételek együtt alkotják a Felhasználó és a Szolgáltató között irányadó szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”). A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szerződés feltételeit. A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződés, vagy bármely korábban megkötött Szerződés feltételeit. A Szolgáltató a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő Szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek haladéktalanul tegyen eleget, vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását.

1.3 A Szolgáltatás Szolgáltatótól történő megrendelését követően, a Szolgáltató a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A Szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó a Szerződést a megrendelés megerősítésére szolgáló gombra kattintva elfogadja a Weboldalon.

1.4 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) a Szolgáltató tárolja, míg felhasználó a Szerződés szövegét a Weboldalról letöltheti. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy jogai érvényesítése érdekében célszerű a Szerződés visszaidézhető módon történő tárolása.

1.5 A mindenkor érvényes ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat elérhetők a Weboldalon.

 

 1. A szolgáltatás tartalma

2.1 Terület:

2.1.1. A Szolgáltatást elsősorban Magyarország területén (a továbbiakban: „Terület”) lehet igénybe venni. Ugyanakkor olyan más országban élő Felhasználók is igénybe vehetik, akik magyarul beszélnek.

2.2 Tartalom

2.2.1 A Szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított online elérhető oktatóanyagokat, tréningeket, workshop-okat, az azokhoz tartozó esetleges teszteket, kvízeket, kézikönyveket, záróteszteket, okleveleket, webináriumokat, valamint letölthető e-bookokat, saját belátása szerint időről-időre műsorra tűzött műsorokat és divatékszereket tartalmaz. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon adott időben megtalálható meghatározott tartalomhoz való hozzáférésre, a megrendelt Szolgáltatásnak megfelelő mértékben, ideig és tartalommal.

2.2.2 Szolgáltató az adott Szolgáltatással kapcsolatban, az adott kampány keretén belül a Szolgáltatás megrendeléskor érvényes sales oldalon Egyedi Feltételekben rögzített feltételeket határozhat meg, különös tekintettel az árra, a megrendelés és a felhasználás időtartamára.

2.2.3 A Szolgáltatás és annak tartalma, a későbbiekben bármikor cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

2.2.4 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni. A különböző szolgáltatási csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően, előfizethet bármelyik csomagra, vagy minden Szolgáltatásra. Az aktuálisan elérhető Szolgáltatások leírását, tartalmát, valamint az esetleges meghatározott csomagok terjedelmét, az Egyedi Feltételek tartalmazzák.

2.2.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorok tartalmát képező tananyagok, előadások tartalma kizárólag az adott műsorszámban megjelenő személy szubjektív véleményét tükrözi. A Szolgáltató a közzétett műsorokban elhangzó tények, vélemények megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, tudományos megalapozottságáért felelősséget nem vállal. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem minősül szakmai oktatásnak, képzésnek, a Szolgáltató nem akkreditált vagy államilag elismert oktatási intézmény. A Szolgáltató által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a műsorban szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért a műsorban megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a Szolgáltató a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Közreműködő, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

2.3 Előfizetés, számlázás

2.3.1. A Felhasználó az Egyedi Feltételekben meghatározott díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás teljes tartalmára vagy a Szolgáltatás kiválasztott csomagjára, és hozzáférést szerezhet ahhoz, az Egyedi Feltételekben meghatározottaknak megfelelően. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a kiválasztott szolgáltatások, csomagok bővítésére, mely tekintetében, az Egyedi Feltétekben meghatározott különbözeti díjakat szükséges figyelembe venni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előfizetésnek megfelelő szolgáltatás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

2.3.2 A Felhasználó az Egyedi Feltételekben meghatározott díj ellenében ajándékozhatja a Szolgáltatás kiválasztott csomagját vagy, amennyiben elérhető a teljes tartalmát, és hozzáférést biztosíthat egy általa kiválasztott harmadik személy részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megtagadására, illetve az ajándék visszakövetelésére irányuló jogát a Szolgáltatóval szemben nem gyakorolhatja, az kizárólag a megajándékozott harmadik személlyel szemben illeti meg. A megajándékozott az ajándék elfogadásával maga is Felhasználóvá válik. Az ajándék elfogadásának minősül, amennyiben a megajándékozott a szolgáltatást igénybe veszi, vagy szolgáltatás tárgyát átveszi. A megajándékozottnak első belépéskor el kell fogadnia az ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezésit.

2.3.3. A Szolgáltató időről időre, saját belátása szerint, a Weboldalon, az Egyedi Feltételekben meghatározott típusú és mértékű kedvezményeket biztosíthat a Felhasználók részére. A Szolgáltató egyéni döntése alapján a kedvezmények igénybevételének lehetőségét meghatározott feltételekhez, időkorláthoz kötheti.

2.3.4. A Szolgáltatások Egyedi Feltételekben meghatározott árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA összegét. A számlán minden díjfizetés esetében feltüntetésre kerül a Szolgáltatás díja, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki az előfizetésnek a megfelelő Szolgáltatásról. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – adjon meg. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. A Szolgáltató a Szolgáltatásról szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.

 

 1. Regisztráció

3.1 A felhasználó regisztrációja a Szolgáltatásra a Területről kezdeményezhető a Weboldalon az adott Szolgáltatások egyikének megrendelésével.

3.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén a megfelelő információkkal aktualizálni. Felhasználó szavatol továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik. A Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat, és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

3.3 A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét (a továbbiakban: „Belépési Adatok”). A Felhasználó Belépési Adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől.

 

 1. Díjak és fizetés

4.1 A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint a Szerződés, különösen az Egyedi Feltételek feltételeinek megfelelően szükséges megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

4.2 A díjat a Szerződés megkötésével egy időben szükséges megfizetni, egy összegben, ennek érdekében a Felhasználó a kiállított számla ellenértékét a megadott számlaszámra átutalja. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a Weboldalon meghatározott díj megfizetésre kerül.

4.3 A Felhasználó a díjat a Szolgáltató által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti.

4.4 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, a Szolgáltató a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a díj beszedése meghiúsul, úgy a Szerződés nem jött létre.

 

 1. Tiltott felhasználások

5.1  A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;

a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

a Szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;

a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

a Szolgáltatás részét képező titkosítási megkerülése,

a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

5.3 A Szolgáltatás jelen 5. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján a Szolgáltató a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 10. pontot).

 1. Kiskorúak

6.1 Szolgáltatáson belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve.

6.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő legyen.

 

 1. Módosítások és változtatások

7.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat (kivétel a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében).

7.2 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb nyolc (8) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Szolgáltató köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

7.3 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében elvégzett módosításról legkésőbb nyolc (8) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Szolgáltató köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

7.4 A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 9. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

 

 1. Elállási jog elvesztése

8.1 A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-nak megfelelően nyilatkozik, hogy egyértelmű igényének megfelelően, kéri a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés teljesítését, már a Rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő, azaz a Szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt kezdje meg.

8.2 Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdése c) és m) pontjának megfelelően, a teljesítés megkezdését követően, nem gyakorolhatja, a Rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogát.

 1. Ügyfelek tájékoztatása

9.1 A Szolgáltató e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

9.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának. A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

 

 1. A Szerződés időtartama és megszűnése

10.1 A Szolgáltatás egyszeri Szerződés a Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Feltételekben meghatározott időszakra jön létre. Felmondás esetén a megfizetett díj csak abban az esetben kerül visszafizetésre, ha a felmondást a Felhasználó a tevékenység megkezdését megelőző 10 nappal előbb írásban jelzi.

10.2 Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles a Szolgáltatót e-mailben, postai levélben értesíteni. Ha a Felhasználó az szerződést felmondja, a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak a Szerződés megszűnéséről. Ha a Szolgáltató kívánja felmondani a Szerződést, a Szolgáltató e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót.

10.3 A díjak vagy az ÁSZF módosítása esetén a felmondási jog a 8. pont rendelkezései szerint gyakorolható.

10.4 A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, bármelyik alábbi esetben:

indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy

indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF 5.1. pontjának a) – f) pontjaiban meghatározott tiltott felhasználást hajtott végre, azt megkísérelte, illetve ilyen tevékenységben közreműködött; vagy

a Felhasználó jogaival visszaél; vagy

a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;

indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást más, jogosulatlan személy számára elérhetővé tette; vagy

a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

 

 1. Szellemi tulajdonjogok

11.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A Weboldal és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a Nóra – a lelkek segítője.

11.2 A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

11.3 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

11.4 Tilos a Weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a Szolgáltató képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a Weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

 

 1. Biztosíték

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

12.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 10. pontot).

 

 1. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

13.1 A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok.

 

 1. Kártérítési kötelezettség

14.1 A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Szolgáltatónak, annak kapcsolt vállalkozásainak, munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

 1. Átruházás

15.1 A Szolgáltató a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, és kötelezettségeit bármely a Szolgáltató vállalatcsoporthoz tartozó vállalatra, vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől ésszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. Nóra – a lelkek segítője a Szerződésből eredő követeléseit jogosult átruházni, bármely harmadik személyre.

15.2 A Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

 

 1. A Weboldalon található internetes hivatkozások

16.1 A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Szolgáltatásainak egy része kizárólag harmadik felek által működtetett weboldalak útján érhető el. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

 

 1. Joglemondás kizárása

17.1 Ha a Szolgáltató nem követeli, a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított jogait.

 

 1. Panasz és viták

18.1 Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, úgy a 19. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

18.2 A Felhasználó és a Szolgáltató a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

18.3 A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

18.4 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc (30) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

18.5 Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

18.5.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el.

18.5.2 Bírósági eljárás:

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

18.5.3 Békéltető Testülethez fordulás:

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/. A területileg illetékes Békéltető Testületekről itt tájékozódhat: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

18.5.4 Online vitarendezés:

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

18.5.5 NMHH panasz:

A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz nyújthatja be, az alábbi címen: 1525. Pf. 75.

 

 1. Elérhetőségek

A Szolgáltatót az alábbi címen lehet elérni:

Nóra – a lelkek segítője

e-mail cím: info@noraalelkeksegitoje.hu

 

Balassagyarmat, 2019. november 4.